Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt door vermelding op de website van IKOS Training & Hulpverlening (www.ikwilverder.nl/academy/klachtenregeling).

  1. Begripsbepaling

In deze klachten- en geschillenregeling wordt verstaan onder:
• IKOS B.V.: de directie van IKOS B.V., verantwoordelijk voor de behandeling van klachten (bereikbaar via: info@ikos-nederland.nl).
• Klacht: iedere schriftelijke, niet anonieme uiting van ongenoegen over een training van IKOS B.V.
• Klager: de Opdrachtgever die een schriftelijke, niet anonieme klacht bij IKOS B.V. indient.
• Opdrachtgever: de partij (organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met IKOS B.V.

  1. Toepasselijkheid

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tussen IKOS B.V. en Opdrachtgever.

  1. Vertrouwelijkheid

Zowel IKOS B.V. als de Opdrachtgever, zullen de aan hen toevertrouwde gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden bekend maken voor zo ver het gegevens betreft die aan hen ter kennis zijn gekomen, op welke wijze ook, bij de behandeling van een klacht of geschil.

  1. Klachten
    Indiening en inhoud klacht

4.1 Klachten over de geleverde zaken en/of diensten dienen binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (per e-mail) te worden ingediend bij IKOS B.V.; bereikbaar via: info@ikos-nederland.nl

De klacht dient in ieder geval te bevatten:
• Naam en (e-mail)adres klager.
• Datum klacht.
• Duidelijke omschrijving van de klacht (incl. datum en plaats).
• Reden van de klacht.
• Wijze waarop IKOS B.V. de klacht weg zou kunnen nemen.

4.2 Indien een klacht niet binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk is ingediend bij IKOS B.V., wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die hij op grond van de overeenkomst met IKOS B.V. of de wet mocht hebben. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn of haar financiële verplichting.

Ontvangst en afhandeling klacht
4.3 IKOS B.V. bevestigt de ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk aan klager, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst.

4.4 IKOS B.V. reageert binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Indien IKOS B.V. meer tijd nodig heeft voor het behandelen van, althans het reageren op de klacht, zal IKOS B.V. dat binnen 7 dagen na ontvangst aan de klager mededelen. In voorkomend geval motiveert IKOS B.V. het uitstel en geeft zij een indicatie van de termijn die zij nodig heeft om op de klacht te reageren.

4.5 De reactie op de klacht kan een definitief standpunt inhouden, of een uitnodiging tot mondeling overleg. Bij dit laatste zullen partijen trachten tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

4.6 Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, wordt een gecertificeerd mediator, als onafhankelijke derde benoemd. Het oordeel is bindend voor Opdrachtnemer.

4.7 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

4.8 Klachten en de wijze van afhandeling worden door Opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.