IKOS staat voor eerlijkheid en transparantie. Daarom hebben we afspraken die zich moeilijk leesbaar laten samenvatten in een overeenkomst, vastgelegd in de vorm van algemene voorwaarden.

 1. IKOS houdt zich bezig met individuele psychosociale hulpverlening in de ruimste zin van het woord en verzorgt daarnaast op dit gebied cursussen, trainingen en workshops aan bedrijven, instellingen en organisaties.
 2. IKOS is aangesloten bij diverse aan tuchtrecht onderworpen vakverenigingen. In aanvulling op de voorwaarden welke gelden voor de leden van deze vakverenigingen, gelden onderhavige algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle door IKOS aangegane overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn aangegaan.
 3. IKOS brengt deelnamekosten aan cursussen, trainingen en workshops in rekening. In het geval van individuele hulpverlening worden honoraria, kosten en andere vergoedingen welke voortvloeien uit onderzoek of behandeling in rekening gebracht, waarvoor een declaratie aan cliënt wordt gezonden.
 4. Indien een deelnemer aan een cursus, training of workshop of een individuele cliënt de deelname of behandeling tussentijds wenst te beëindigen, bestaat er geen recht op restitutie en ontheft dit betrokkene niet van diens lopende betalingsverplichtingen. IKOS heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus, training of workshop te annuleren of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen dan wel de behandeling van een cliënt te weigeren of tussentijds te staken, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid leidt en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 5. IKOS is gerechtigd de reguliere kosten in rekening te brengen indien een gemaakte afspraak niet minstens 24 uur of deelname aan een cursus, training of workshop niet minstens 14 dagen voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd.
 6. De geldende tarieven kunnen eens per jaar worden aangepast met een verschil van maximaal 5% van het oude tarief, zonder aanzegging vooraf. Wanneer de tarieven met meer dan 5% van het oude tarief wijzigen, zal de cliënt of deelnemer hier minimaal 2 maanden voor de wijziging over worden geïnformeerd.
 7. Facturen of declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan, ongeacht of betrokkene het recht heeft deze bij derden te declareren.
 8. IKOS heeft een inspanningsverplichting en geen garantieverplichting. IKOS sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deelneming aan een cursus, training of workshop uit. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze van dienstverlening dienen binnen 8 dagen na declaratie-, deelname- of behandeldatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 9. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, door welke oorzaak dan ook, is IKOS gerechtigd vanaf de datum van verzending van de declaratie de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 10. IKOS is gerechtigd na een eerste herinnering zonder kostenverhoging, bij het overschrijden van de betalingstermijn administratiekosten in rekening te brengen met een minimum van € 15,00. Ook is IKOS gerechtigd tot externe incasso van de vordering over te gaan, waarbij alle te maken kosten, buitengerechtelijk en gerechtelijk, voor rekening van deelnemer of cliënt komen. Bij uitblijven van betaling bent u conform de Wet incassokosten 15% kosten verschuldigd, met een minimum van € 40,00.
 11. Door aanmelding voor hulpverlening, training, coaching of outdoor producten van IKOS, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens gebruiken en opslaan voor zover dat nodig is voor de hulp die geboden wordt. IKOS gaat op een passende manier met uw gegevens om.
 12. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.