Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken van onze website, het gebruik van onze producten en/of diensten en het lezen en downloaden van onze content. Maakt u gebruik van onze producten en/of diensten, dan gebruiken we uw gegevens ook voor andere doeleinden (zoals facturatie). Dit valt onder de overeenkomst die we sluiten met onze cliënten.

Mocht u persoonsgegevens met ons delen, dan is het belangrijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat. Hiervoor vragen wij uw nadrukkelijke toestemming als u formulieren op onze website invult en uw persoonsgegevens met ons deelt.

Vooraf
Onderstaande informatie is van toepassing op onze website. Ons gehele privacyreglement kunt u in dit document lezen.

Wie zijn wij?

Wij zijn IKOS B.V. Ons bedrijf is gevestigd aan de Deventerweg 4, 3843 GD Harderwijk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer (0341) 432 832 en via het mailadres info@ikos-harderwijk.nl.

Wat doen wij?

IKOS B.V. verzorgt psychosociale training, hulpverlening, coaching en outdoor-activiteiten op persoonlijk en professioneel gebied.

IKOS B.V. en persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze bedrijfs- en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel en/of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig vinden voor onze bedrijfsactiviteiten en we vragen u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met ons, in wat voor vorm dan ook.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en goed beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • de werking van onze website en producten;
 • het verlenen van onze diensten;
 • factureren van onze diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van commerciële uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op onze privacyverklaring voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, producten en/of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij gebruiken voor:

u verder (geautomatiseerd en/of commercieel) contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social media of via onze website;
het personaliseren van onze communicatie, onze website en onze content;
interne onderzoeken, klik- en gedragsanalyses van onze website of door onze producten beheerde middelen.

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functietitel
 • IP-adres

Cookies

Bij het gebruik van onze website plaatsen wij cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Hiervoor verzamelen we onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies, tenzij u hiervoor maatregelen neemt. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacy regels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens.

Wilt u inzicht hebben met wie wij deze gegevens delen en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document reviewen we periodiek en updaten we waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Vertrouwelijkheid

Alle therapeuten en trainers van IKOS en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Beveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens en de bewaarplicht van twintig jaar voor de inhoudelijke dossiers).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of onze producten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail op info@ikos-harderwijk.nl. We komen graag met u in contact en we beantwoorden uw vragen graag.

Versie januari 2020